Algemene voorwaarden

Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers en verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de hierna beschreven begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Artikel 2 Aanbod

Artikel 3 Overeenkomst

Artikel 4 Programma's, Diensten en Producten

Artikel 5 Betaling

Betaling wordt gedaan volgens afspraak:

Artikel 6 Account en Veiligheid

Artikel 7 Gebruik van het Platform

Artikel 8 Beschikbaarheid van het Platform

Artikel 9 Derde Partijen

Artikel 10 Aansprakelijkheid Klant

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Artikel 12 Overmacht

Artikel 13 Intellectueel Eigendomsrecht

Artikel 14 Overdracht van Rechten

Artikel 15 Ongeldige Bepalingen

Artikel 16 Privacy

Artikel 17 Toepasselijk Recht en Bevoegd Recht

Datum laatste wijziging: 19 november 2022